POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Szyler prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DRESS ON NOW z siedzibą w Limanowej , wpisana do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: NIP: 7372232331, REGON:521601880
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
a) drogą listowną, pod adresem: DRESS ON NOW ul. Beskidzka 58, 34-600 Limanowa;
b) drogą elektroniczną (mailową), pod adresem: sklep.dressonnow@gmail.com.
 
II. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO.

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może mieć miejsce w cel
a) zawarcia i wykonania umowy – przez czas niezbędny do wykonania umowy i całościowego rozliczenia się stron;
b) włączenia i wykonywania usługi elektronicznej newsletter, tj. przesyłania informacji handlowej – przez czas korzystania przez Państwa z tej usługi oraz czas biegu okresu przedawnienia roszczeń Stron związanych z usługą.
c) włączenia i wykonywania usługi elektronicznej Konto – przez czas korzystania przez Państwa z tej usługi oraz czas biegu okresu przedawnienia roszczeń Stron związanych z usługą.
d)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj.
- obowiązków związanych z rękojmią za wady (odpowiedzialnością za wady rzeczy) – przez czas biegu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
- obowiązków związanych z prawem odstąpienia od umowy przez Klienta – przez czas biegu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
- obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów rachunkowości dotyczących wystawiana i przechowywania dokumentów księgowych – przez czas istnienia obowiązku przechowywania ww. dokumentów określony przepisami powszechnie obowiązującymi;
e) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, tj.:
- dochodzenia roszczeń związanych z zawarciem umów sprzedaży oraz świadczeniem usług elektronicznych określonych w Regulaminie, w tym w celach dowodowych na wykazanie określonych faktów, w szczególności w przypadku sporu pomiędzy Państwem i Administratorem przez czas biegu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń w tym zakresie;
- tworzenia analiz, zestawień, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w szczególności w celu badania jakości usług oferowanych przez Administratora, wzrostu Państwa satysfakcji z realizowanych przez Administratora usług, rozwoju sklepu internetowego – przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń Państwu przysługujących lub przedawnienia roszczeń Administratora, o których mowa w pkt 4 lit. A;
- zapobiegania, wykrywania oszustw;
- zapewnienia bezpieczeństwa sieci – przez okres przechowywania danych oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności oraz obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych;
- wsparcia obsługi klienta – przez okres trwania umowy bądź do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;
 
III. PROFILOWANIE
 
1. Państwa dane w celach marketingu bezpośredniego mogą podlegać profilowaniu polegającemu na promowaniu produktów dopasowanych do Państwa preferencji i posiadanych cech, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nie będzie jednak to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub wpływać na Państwa sytuację w istotny sposób. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Państwa tożsamości, a działanie to będzie służyło jedynie analizom i prognozom indywidualnych preferencji.

2. Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
 
IV. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazywanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do podawania jakichkolwiek danych osobowych. Podanie danych osobowych następuje wyłącznie na skutek obowiązku umownego, na który muszą Państwo wyrazić zgodę. Z tymże, brak zgody na podanie danych osobowych może utrudnić bądź uniemożliwić:

a) korzystanie ze sklepu internetowego, w szczególności korzystanie z oferowanych przez Administratora usług elektronicznych (Konto, Formularz zgłoszeniowy) oraz zawierania umów sprzedaży;
b) realizację roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy;
c)  realizację uprawnienia do odstąpienia od umowy;
d) kontakt z Administratorem lub pracownikami sklepu internetowego.
 
V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Państwa dane nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług przez sklep internetowy. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych do państw trzecich, przekazane będą one wyłącznie w przypadku, gdy:
a) odbiorca pochodzi z krajów, co do których Komisja Europejska wydała tzw. „decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony”;
b)zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują w tym państwie egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.

2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) mogą być udostępniane przez Administratora:
a) pracownikom oraz osobom świadczącym pracę na rzecz administratora na innej podstawie niż umowa o pracę;
b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, płatnicze, audytowe, usługi ochrony osób i mienia;
c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
d) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, Poczta Polska, inne instytucje płatnicze);
e) zakładom ubezpieczeń;
f) innym, nie wymienionym w pkt 2-5, podmiotom, przy pomocy (współpracy), których Administrator wykonuje umowy sprzedaży, świadczy usługi elektroniczne, wykonuje prawa i obowiązki wynikające z ww. umów i usług, nawiązuje z Państwem kontakt;
g) podmioty zajmujące się usługami informatycznymi, teleinformatycznymi, obsługujące systemy teleinformatyczne, pocztę elektroniczną oraz stronę sklepu internetowego;
h)podmiotom nabywającym wierzytelności (zajmującym się windykacją roszczeń).

3. Administrator może zostać zobowiązany do udostępnienia danych osobowych Usługobiorcy (Klienta) podmiotom upoważnionym do żądania ich udostępnienia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom ścigania.
 
VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
d) przenoszenia danych osobowych;
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanych na podstawie wyrażonej wcześniej zgody;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. W celu realizacji uprawnień określonych w pkt 1, możecie Państwo wystąpić z określonym żądaniem do Administratora drogą mailową na adres: sklep.dressonnow@gmail.com lub listownie na adres: DRESS ON NOW ul. Beskidzka 58, 34-600 Limanowa.
4. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania, któregoś z żądań wskazanych w pkt 1 – udzieli Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z jego wniesieniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator poinformuje Państwa o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli żądanie zostało przekazane elektronicznie, w miarę możliwości informacje, o których mowa w tym punkcie, także są przekazywane elektronicznie, chyba że zażądacie Państwo innej formy przekazania informacji.

5. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z Państwa żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Państwa o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 
VII. PLIKI COOKIES
 
1. Strona sklepu internetowego używa plików cookies (tzw. ciasteczek), tj. niewielkich plików zapisywanych na komputerze lub innym urządzeniu (tablet, telefon, itp.), z którego korzysta Usługobiorca (Klient), i z którego odwiedza stronę internetową sklepu, z ustawieniami i informacjami używanymi przez odwiedzaną stronę.
2. Strona sklepu internetowego wykorzystuje:
a) pliki cookies sesyjne, tj. pliki trwale usuwane z pamięci i urządzenia, na którym były przechowywane po zamknięciu okna przeglądarki internetowej;
b) pliki cookies trwałe, tj. pliki pozostające na urządzeniu do momentu ich ręcznego usunięcia;

3. Istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies, tj. ograniczenia, wyłączenia lub przywrócenia gromadzenia plików, w każdym czasie, według własnego uznania. Zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym można dokonać każdorazowo w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie gromadzenia plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji (usług) sklepu internetowego.

4. W ramach plików cookies gromadzone są następujące dane:adres IP, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, język, dostawę usług internetowych, informacji o czasie, dacie oraz lokalizacji.

5. Pliki cookies umożliwiają:
a) zapoznanie się z Państwa preferencjami i w konsekwencji personalizowanie wysyłanych (przedstawianych) reklam i sugerowanych produktów oferowanych przez sklep internetowy;
b) utrzymanie stanu „zalogowania” na Koncie podczas przeglądania kolejnych podstron strony internetowej sklepu;
c) utrzymanie wskazanej wcześniej waluty, w której mają być podane ceny produktów oferowanych na stronie internetowej;
d) zapamiętywanie wcześniej wprowadzonych danych logowania, danych wypełnianych w formularzach;
e) analizę i tworzenie statystyk oglądalności określonych podstron strony internetowej sklepu („wejść” na dane podstrony), a w konsekwencji optymalizację korzystania ze strony sklepu internetowej, ulepszenie jej zawartości według Państwa preferencji i potrzeb.