1. Klient ma prawo oczekiwać, że otrzymany przez niego Towar nie ma wad fizycznych i prawnych.

2. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar. Nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie Umowy Sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności Sklepu dressonnow.pl lub konkretnych form płatności dla takiego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów Sprzedawca może korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych.

3. Z zastrzeżeniem postanowienia VII.5, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku wykonania uprawnienia z tytułu rękojmi przez Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta w formularzu reklamacyjnym Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta musi zamieścić oświadczenie, że zawarta przez niego Umowa Sprzedaży bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży została zawarta bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada charakter zawodowy dla danego Klienta, Klient ten nie jest Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta i nie przysługuje mu uprawnienie z tytułu rękojmi.

5. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności Sprzedawcy w stosunku do Konsumentów oraz do Przedsiębiorców na Prawach Konsumentów. Sprzedawca w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

6. Reklamacja może być sporządzona w formie elektronicznej i przesłana e-mailem na adres: sklep.dressonnow@gmail.com albo sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres: DRESS ON NOW Anna Szyler ul. Beskidzka 58, 34-600 Limanowa, z dopiskiem „Reklamacja”.

7. Jako wady fabryczne nie zostaną uznane:
Poluzowanie się przyszycia guzika
Rodzaj materiału, z którego produkt został wykonany
Wystające nitki na szwie i innych miejscach
Śladu użytkowania m.in. zabrudzenia, wyciągnięcia, odkształcenia materiału wskazujące na użytkowanie produktu
Zacinający się zamek przy szwie np. w talii. Zamki są nowe, sukienki zazwyczaj mają więcej materiału w talii, jest to normalne, że zamek w tym punkcie może ciężej przechodzić7. Wszelkie pytania dotyczące reklamacji można kierować e-mailowo na adres:  sklep.dressonnow@gmail.com, pisemnie na adres: DRESS ON NOW Anna Szyler ul. Beskidzka 58, 34-600 Limanowa, z dopiskiem „Reklamacja”. 

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres: DRESS ON NOW Anna Szyler ul. Beskidzka 58, 34-600 Limanowa, z dopiskiem „Reklamacja” wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru zwraca się Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji Towaru Klient może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej dressonnow.pl formularza reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.

9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

10.Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni lub zwróci całą kwotę zapłaconą za towar oraz koszty przesyłki przelewem na rachunek klienta.

11.W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.