REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.dressonnow.pl
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dressonnow.pl prowadzony jest przez Annę Szyler,  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DRESS ON NOW Anna Szyler z siedzibą w Limanowej, wpisaną do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7372232331, REGON: 521601880

2. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy: 
     a)  drogą listowną, pod adresem: ul. Beskidzka 58, 34-600 Limanowa; 
     b)  drogą elektroniczną (mailową), pod adresem: sklep.dressonnow@gmail.com; 
     c)  poprzez platformę Instagram, pod adresem https://www.instagram.com/dress_on_now/

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez sklep internetowy DRESS ON NOW Anna Szyler.

4. Rozpoczynając korzystanie z dressonnow.pl Klient i inni użytkownicy powinni zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Korzystanie z DRESS ON NOW oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich podmiotów korzystających z usług sklepu internetowego DRESS ON NOW Anna Szyler tj. konsumentów oraz przedsiębiorców.

6. Informacje podane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm. Informacje te stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

7.Złożenie zamówienia (nawet, jeżeli od razu zostało opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy oferty nabycia określonego produktu (którą sprzedawca może, według własnego wyboru, przyjąć lub odrzucić).

8.Do finalnego zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero wówczas, gdy sprzedawca prześle klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

§2
DEFINICJE
 
Poniższe pojęcia wykorzystywane w treści niniejszego Regulaminu rozumiane są następująco:

1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.dressonnow.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
6. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.dressonnow.pl.
7. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
8. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 
§3
 WYMOGI TECHNICZNE
 
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: 
a)     urządzenie z dostępem do Internetu 
b)    przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. 
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail. 
§4
 TOWAR, CENA, KOSZTY
 
1. Informacje dotyczące głównych cech Towaru, a także jego ceny, zamieszczane są na stronie internetowej Sklepu DRESS ON NOW  - www.dressonnow.pl, przy opisie danego Towaru.

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), zamieszcza się o tym stosowną informację na stronie internetowej - www.dressonnow.pl przy opisie danego Towaru.

3. Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu - www.dressonnow.pl podawane są w złotych polskich.

4. Klient obowiązany jest ponieść koszty przesyłki Towaru. Jest możliwy odbiór osobisty zakupionego Towaru. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie dressonnow.pl zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz od wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie internetowej Sklepu www.dressonnow.pl.
 
§5
ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
 
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
a. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
b. płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;
c. płatność poprzez serwis Przelewy24.

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych:
DRESS ON NOW ul. Beskidzka 58, 34-600 Limanowa, nr rachunku bankowego: 17102034530000830203410354 (PKO BP).W tytule przelewu prosimy wpisać: nr zamówienia.

3. Wyklucza się możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

4. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:
a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;
b. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 1 dzień od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Sklep DRESS ON NOW, uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta;
c. w przypadku płatności poprzez serwis Przelewy24, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Sprzedawca uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.

5. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sprzedawcy.
 
§6
ZAWARCIE UMOWY
 
1.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez:
   a) witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień www.dressonnow.pl – 24 godziny na  dobę przez cały rok
  b) serwis Instagram www.instagram.com/dress_on_now/ w wiadomości prywatnej.

2. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:
a. wyboru zamawianych Towarów;
b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
c. złożenia zamówienia;
d. płatności za zamówienie lub wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.

3. W przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, tj. nazwy firmy, adresu firmy, numeru NIP.

4. Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności, dane firmy oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych do formularza zamówienia.

5. Złożenie zamówienia:
a. jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
b. oznacza otrzymanie przez Klienta oferty sprzedaży Towarów; 
c. oznacza przyjęcie oferty sprzedaży Towarów, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

6. W celu anulowania zamówienia, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą  mailem na adres sklep.dressonnow@gmail.com. Jeżeli Towar nie został jeszcze przygotowany do wysyłki, Sprzedawca może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia. Jeżeli Klient zgłosił zamiar anulowania zamówienia telefonicznie lub treść maila nie wyraża jednoznacznie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży, Klient zostanie poproszony o przesłanie na adres sklep.dressonnow@gmail.com maila zawierającego oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży. Sprzedawca składa oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży i przesyła je na adres e-mail Klienta.

7. Jeśli klient nie wywiązał się z umowy sprzedaży i nie odebrał zamówienia, zostanie on obciążony kosztami: wysłki zamówienia, odesłania przesyłki do sprzedawcy i koszty zapakowania towaru.
§7
DANE OSOBOWE:
 
1. Administratorem danych osobowych:
a) Klientów w celu realizacji procesu zakupowego (np. zawarcie umowy sprzedaży, realizacja zamówienia, obsługa reklamacji związanej z zamówieniem itp.)
b) oraz użytkowników Sklepu dressonnow.pl będących osobami fizycznymi, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu Sklepu Internetowego (np. usługa założenia i prowadzenia konta użytkownika w Sklepie, formularze kontaktowe itp.) jest DRESS ON NOW Anna Szyler ul. Beskidzka 58, 34-600 Limanowa, NIP 7372232331 .

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z RODO.

3. Dane osobowe:
a)Klienta przetwarzane są na podstawie umowy sprzedaży i w celu jej realizacji,
b)użytkowników Sklepu dressonnow.pl, w zakresie danych nie związanych z Umową Sprzedaży, przetwarzane są na podstawie umowy o świadczenie usług elektronicznych i w celu jej realizacji,na zasadach określonych zgodnie z m.in. Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta i użytkownika Sklepu dressonnow.pl jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do:
a)zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży – w przypadku Klientów,
b)zawarcia i realizowania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu dressonnow.pl – w przypadku użytkowników Sklepu dressonnow.pl w zakresie danych niezwiązanych z Umową Sprzedaży.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Klientów i innych użytkowników Sklepu internetowego dressonnow.pl znajdują się w Polityce Prywatności.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 
§8
TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY
 
1. Towary zakupione w Sklepie dressonnow.pl Sprzedawca wysyła w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za Towar, albo od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.

2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 
§9
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za towar

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy sklep.dressonnow@gmail.com.
Jeśli nie przekroczyłaś terminu zwrotu, możesz odrazu nadać przesyłkę- nie czekaj, ponieważ nie odpowiadamy na maile ze zgłaszeniem zwrotu.
-Na zwrot produktu masz 14 dni kalendarzowych, jest to termin nieprzekraczalny
-Jeśli nadasz zwrot po terminie, paczka zostanie do Ciebie odesłana na Twój koszt

4.!Proszę nie kierować oświadczeń na adres mailowy, który wysyła automatyczne e-maile tj. sklep@dressonnow.pl!

5.  Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku nieskorzystania przez Konsumenta z formularza, o którym mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać co najmniej następujące informacje (dane):
a)imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie; 
b)jednoznaczne sformułowanie, że osoba ta odstępuje od zawartej umowy sprzedaży;
c)w przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmowała więcej niż jedną rzecz, jednoznaczne wskazanie, czy odstąpienie dotyczy wszystkich, czy wyłącznie wybranej (wybranych) rzeczy i ich oznaczenie; 
d)wskazanie rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma zwrócić dokonane przez Konsumenta płatności w związku z zawartą umową sprzedaży. 

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot kwoty zapłaconej za towar przelewem na rachunek klienta.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu, chyba że w ramach uzgodnień pomiędzy Stronami Sprzedawca zgodzi się je ponieść. 

9. Jeśli dany konsument notorycznie korzysta z przywileju zwrotu towaru, może zostać zablokowany i stracić możliwość dokonywania zakupów

10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Zwracany towar:
-nie może nosić śladów użytkowania (zapach perfum, ślady od makijażu itp.)
-nie może być noszony
-musi posiadać metki
-nie może być uszkodzony (zaciągnięty, poplamiony)

!!!!Ze względów higienicznych zwrot biżuterii nie jest możliwy!!!

12. Kupujący ponosi koszt odesłania towaru. Nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem oraz do paczkomatów.

13. Do zwracanego produktu musi być dołączony formularz zwrotu oraz paragon.

14. Adres do wysyłki: 
DRESS ON NOW
34-600 Limanowa
​Beskidzka 58
§10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo oczekiwać, że otrzymany przez niego Towar nie ma wad fizycznych i prawnych.

2. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar. Nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie Umowy Sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności Sklepu dressonnow.pl lub konkretnych form płatności dla takiego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów Sprzedawca może korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych.

3. Z zastrzeżeniem postanowienia VII.5, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku wykonania uprawnienia z tytułu rękojmi przez Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta w formularzu reklamacyjnym Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta musi zamieścić oświadczenie, że zawarta przez niego Umowa Sprzedaży bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży została zawarta bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada charakter zawodowy dla danego Klienta, Klient ten nie jest Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta i nie przysługuje mu uprawnienie z tytułu rękojmi.

5. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności Sprzedawcy w stosunku do Konsumentów oraz do Przedsiębiorców na Prawach Konsumentów. Sprzedawca w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

6. Reklamacja może być sporządzona w formie elektronicznej i przesłana e-mailem na adres: sklep.dressonnow@gmail.com albo sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres: DRESS ON NOW Anna Szyler ul. Beskidzka 58, 34-600 Limanowa, z dopiskiem „Reklamacja”.

8. Jako wady fabryczne nie zostaną uznane:
Poluzowanie się przyszycia guzika
Rodzaj materiału, z którego produkt został wykonany
Wystające nitki na szwie i innych miejscach
Śladu użytkowania m.in. zabrudzenia, wyciągnięcia, odkształcenia materiału wskazujące na użytkowanie produktu
Zacinający się zamek przy szwie np. w talii. Zamki są nowe, sukienki zazwyczaj mają więcej materiału w talii, jest to normalne, że zamek w tym punkcie może ciężej przechodzić7. Wszelkie pytania dotyczące reklamacji można kierować e-mailowo na adres:  sklep.dressonnow@gmail.com, pisemnie na adres: DRESS ON NOW Anna Szyler ul. Beskidzka 58, 34-600 Limanowa, z dopiskiem „Reklamacja”. 

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres: DRESS ON NOW Anna Szyler ul. Beskidzka 58, 34-600 Limanowa, z dopiskiem „Reklamacja” wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru zwraca się Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji Towaru Klient może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej dressonnow.pl formularza reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.

10. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

11.Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni lub zwróci całą kwotę zapłaconą za towar oraz koszty przesyłki przelewem na rachunek klienta.

12.W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego w zakładce Regulamin. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyny, tj.:
a)zmiany przepisów prawa, które wpływają na realizacje niniejszego Regulaminu i w związku z tym powodują konieczność zmiany jego aktualnych postanowień; 
b)zmian koniecznych do wprowadzenia w związku z treścią wydanego orzeczenia Sądu lub decyzji organu administracji; 
c)przyczyn organizacyjnych, spowodowanych:
zmianami przedmiotu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, tj. w szczególności 
zmian w zakresie oferowanego asortymentu, wprowadzeniu nowych usług; 
zamianami w zakresie danych teleadresowych Sprzedawcy, nazwy Sprzedawcy oraz formy prawne prowadzenia działalności; 
zamianami w zakresie płatności, sposobów dostarczania rzeczy; 
zmianami technicznymi funkcjonowania sklepu internetowego.

3. Informacja o każdorazowej zmianie Regulaminu jest umieszczana na stronie internetowej sklepu. Ponadto informację o zmianach w Regulaminie Sprzedawca wyśle na wskazany adres mailowy Użytkownika korzystającego z usługi newsletter. 

4. Skorzystanie z usług oferowanych przez sklep internetowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego postanowienia. 

5.  Do zawieranych umów sprzedaży stosuje się zawsze regulamin o treści obowiązującej w dniu zawarcia umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2022 r.
 
Załączniki do regulaminu:
1. Formularz zwrotu (oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość):
2. Formularz reklamacyjny